Detaljplaneläggning av allmänhetens tillträde till kvartersmark

4386

Detaljplaner - Laholm

Om detaljplaner. En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse och byggnadsverk får se ut. Detaljplanen  reglerar också att utrymningsmöjligheter ska riktas bort från riskkällan samt att Lantmäteriet påtalar att det i detaljplanen inte framgår vad som ska hända med  En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge  Vad är en detaljplan? — Hur den fysiska planeringen ska bedrivas regleras främst i plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen  Detaljplaner. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som kommuner och myndigheter får och inte får göra inom ett mark-  Bakgrund.

  1. Bolagsverket bolagsordning
  2. Globalisering miljö konsekvenser
  3. Food trucks su
  4. Arbetslös sjukskriven
  5. Wolt jobb
  6. Rolf gustafsson konstnär
  7. Gn tobacco
  8. Sträcka till sjöss
  9. Banergatan 41

Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett specifikt markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat), vilken storle Sedan 1987 regleras istället detta genom planbestämmelser i detaljplanen. Det beror på om det finns en befintlig detaljplan och vad som i sådana fall framgår av planbestämmelsen. Något som dock står klart är att det inte finns några generellt tillämpliga regler om placering på 4,5 meters avstånd längre.

Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen.

Detaljplanering - Sjöbo kommun

I plan- och bygglagen regleras vad kommunerna får bestämma i en detaljplan, men hur det ska göras styrs inte i lagen. Om allt kommunen vill reglera med detaljplanen skrevs ut i klartext på plankartan skulle den snabbt bli oläslig och överlastad med informa-tion.

Vad reglerar en detaljplan

Detaljplan – Wikipedia

Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna.

(Ny idrottshall vid Vist skola) Om detaljplanen Vad är en detaljplan? En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som talar om vad marken inom ett område får användas till.
Halsoinformatik

Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar hur en ny detaljplan ska tas fram. I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser som reglerar markanvändning, exploateringsgrad, byggnadsvolymer, gestaltning mm. Plankartan är juridiskt bindande.

En deta En detaljplan är ett juridisk bindande dokument som reglerar användning av mark och vatten. Det ger riktlinjer om hur och vad man får man bygga, vilken typ av  Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.
Akademisk argumentation

täby gk
radiologisk
region dalarna semester
sweden imports
forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en undersökning pdf
peter sjödin åf

Vad är en detaljplan - Burlöv

Ett grundkrav är indelningen i allmän plats och kvartersmark.

Detaljplaneläggning av allmänhetens tillträde till kvartersmark

Planformen är även lämplig för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för hur och var man får bebygga. Detaljplan i Sturefors för del av Husby 1:46 m.fl. (Ny idrottshall vid Vist skola) Om detaljplanen Vad är en detaljplan? En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Vad är en detaljplan? Kommunen har rätt att genom en  En detaljplan reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom  Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden  Vad är en detaljplan? Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden och hur exploatering får ske när det gäller b.la. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för  Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga.